Navigácia

Reedukačné centrum Trstín 335

História školy

Barokový kaštieľ v Trstíne je postavený v polovici 18. storočia ako lokálne centrum správy zdedených majetkových podielov rodiny Pongrácovcov. Po prestavbe v 19. storočí sa rozšíril o jedno poschodie. Pôvodne mal kaštieľ 14 izieb a jednu kaplnku. Od roku 1780 do roku 1866 sa konali v kaplnke bohoslužby. Kaplnka mala jeden oltár. Neskôr bola prebudovaná  ako aj celý kaštieľ pre sociálne účely. Pôvodne na západnej strane bol pripojený ku kaštieľu prízemný trakt pre služobníctvo. V súčasnosti je zbúraný a nahradený novou prístavbou. Pongrácovci postavili v roku 1782 v parku dve sochy sv. Floriána a sv. Jána Nepomuckého. Do súčasnosti sa zachovalo len torzo sv. Floriána. Od  grófov Pongrácovcov kúpil kaštieľ v roku 1829 Pavol Motešický, manžel Jozefíny Révayovej. Ich dcéra barónka Terézia Neustädterová žila v ňom až do roku 1852 a pre dlžoby ho bola nútená predať statkárovi Ferdinandovi Krischkerovi.  Vo vlastníctve ich rodu bol až do roku 1932, potom ho jeho synovia predali spolu s panstvom Rudolfovi Strobachovi. Vlastníctvo kaštieľa v roku 1944 prechádza na jeho adoptívneho syna Jozefa Hesselmana.

 

Zmeny názvu zariadenia:

Z miestnej kroniky sa dozvedáme, že v roku 1945 bol skonfiškovaný majetok vdovy po Hasselmanovi a ešte v tom roku sa v kaštieli zriadil Detský domov. Po sedemnástich rokoch sa presťahoval do Serede.

Opäť 15. 05. 1962 po prestavbe kaštieľa bol zriadený  Domov mládeže s kapacitou 45 chovaniek vo veku od 15 do 18 rokov. Bola tam zriadená Základná deväťročná škola a jednoročný učebný odbor – šička. Dňom 01.09.1962 bola zriadená  Učňovská škola s učebným odborom krajčírka a šička, kapacita chovaniek sa rozšírila na 54.

Dňa 24.07.1996 premenovanie na Reedukačný domov pre mládež, Trstín 335  so špeciálnou strednou školou a triedami podľa potreby prípravy na povolanie ako aj pracovno-výchovné skupiny. Od roku 1996 poverením Krajského úradu v Trnave bol Reedukačný domov pre mládež štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou.  Do Reedukačného domova pre mládež boli zaradené dievčatá v rámci mentálnej subnormy so súdom nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou. Do zariadenia boli umiestnené dievčatá z celej Slovenskej republiky na základe dislokácie, ktorá prebiehala v diagnostickom centre v Bratislava – Trnávka a v diagnostickom centre Lietavská Lúčka. K dôvodom ich umiestnenia v zariadení patrilo v najväčšej miere záškoláctvo, krádeže, šikanovanie a iné.

Dňa 31.08.2005 bola zmena názvu na  Reedukačný domov pre deti a mládež, Trstín 335 a špeciálna základná škola.

Dňa 02.09.2008  pomenovanie zariadenia na základe zriaďovacej listiny na Reedukačné centrum, Trstín 335 a špeciálna základná škola a odborné učilište.

 

V dôsledku zmien právnej úpravy dochádzalo opakovane k prechodu funkcie zriaďovateľa. Táto zmena bola vykonaná v súvislosti s organizačnými zmenami v štátnej správe. V súčasnosti je zriaďovateľom Regionálny úrad školskej správy v Trnave od 01.01.2022.

Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Trnave, Ulica Vajanského 615/2, 917 01 Trnava

Adresa: Reedukačné centrum, Trstín 335,  919 05 Trstín 335

IČO: 00163317

Nie sme platcami DPH

Druh školy: špeciálne školské zariadenie

Právna forma: štátna rozpočtová organizácia

 

 

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín 335
  Trstín 335
  919 05 Trstín 345
  IČO: 00163317
  Nie sme platcami DPH
  Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
 • +421 33 5983113 - riaditeľka
  riaditelkarctrstin@gmail.com


  +421 33 5983115 - vedúca výchovy
  veducarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)
  skola.trstin@gmail.com

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologičky
  psychologickyrctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983117 - hospodárka
  hospodarrctrstin@gmail.com

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka
  mzdyrctrstin@gmail.com
  trstinrc@gmail.com


  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Telefonický kontakt pre rodičov alebo iných zákonných zástupcov dievčat v záujme dieťaťa:
  odporúčame telefonovať v stredu a v nedeľu od 18:30 hod. do 19:45 hod. na telefónne čísla budov:
  +421 33 5983114 - nová budova
  +421 33 5983123 - stará budova

  Dievčatá majú možnosť telefonovať zo zariadenia po dohode so sociálnou pracovníčkou a vedúcou výchovy v takom čase, aby sa nenarúšalo školské vyučovanie a mimoškolská činnosť. To isté platí aj pre prijímanie telefonátov do zariadenia.

  Osobné návštevy v zariadení:
  podrobné informácie sú uvedené v časti: O škole: Výchovné a ochranné opatrenia
  Je nutné vopred kontaktovať sociálnu pracovníčku.
  Osobné návštevy sú motiváciou dieťaťa zlepšovať svoje správanie počas reedukácie.

  Kontaktné údaje na miestne príslušné obvodné oddelenie PZ:
  Obvodné oddelenie Policajného zboru Trstín
  Trstín č. 198
  919 05 Trstín

Fotogaléria