Navigácia

Reedukačné centrum Trstín 335

Charakteristika reedukačného centra podľa školského zákona

Špeciálne výchovné zariadenia patria do sústavy školských zariadení.  V súlade s § 120 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sú rozdelené na diagnostické centrá, reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá.

Reedukačné centrum v zmysle školského zákona a vyhlášky o špeciálnych výchovných zaraideniach poskytuje na základe výchovno-vzdelávacieho programu a individuálneho reedukačného programu deťom do veku 18 rokov s možnosťou predĺženia o jeden rok, výchovu a vzdelávanie vrátane prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia na žiadosť dieťaťa.

Právnym podkladom pre umiestňovanie detí do reedukačného centra je:

 • žiadosť zákonného zástupcu
 • neodkladné opatrenie súdu
 • rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy, výchovného opatrenia, nariadenie ústavnej starostlivosti.

 

Reedukačné centrum sa zameriava na reedukáciu sociálne, mravne a emocionálne narušených detí, u ktorých boli zistené také nedostatky v sociálnej prispôsobivosti, v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, že ich výchova a vzdelávanie v iných zariadeniach alebo v prirodzenom rodinnom prostredí by neviedli k náprave (§ 4, ods. 1 vyhlášky o ŠVZ). Reedukačné centrá sa podľa vnútornej organizácie môžu diferencovať na:

 • reedukačné centrá pre deti do 15. rokov veku, prípadne do ukončenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 • reedukačné centrá pre deti od 15. rokov veku
 • reedukačné centrá pre deti do ukončenia ich prípravy na povolanie.

 

Do reedukačných centier sa spravidla prijímajú deti oboch pohlaví. V reedukačnom centre sa môžu zriaďovať podľa potreby oddelenia:

 • pre deti vyžadujúce zvýšenú starostlivosť
 • s ochranným režimom
 • s otvoreným režimom
 • pre maloleté matky s deťmi.

 

Ak sa reedukačné centrum zriadi tak, že sa vo všetkých výchovných skupinách bude postupovať podľa individuálnych reedukačných programov pre niektoré z oddelení, označuje sa ako:

 • reedukačné centrum pre deti vyžadujúce zvýšenú starostlivosť
 • reedukačné centrum s ochranným režimom
 • reedukačné centrum s otvoreným režimom
 • reedukačné centrum pre matky s deťmi.

 

Reedukačné centrum vytvára individuálny reedukačný program pre každé dieťa, ktorý vychádza z psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnózy vykonanej na tento účel spravidla diagnostickým centrom.

 

Základnou organizačnou jednotkou reedukačného centra je výchovná skupina, ktorá sa zriaďuje pre najviac 8 detí; v oddelení môže byť najviac päť matiek s deťmi. RC sa zriaďuje pre najviac 6 výchovných skupín, na viacerých samostatných pracoviskách, môže mať najviac 8 výchovných skupín.

 

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín 335
  Trstín 335
  919 05 Trstín 345
  IČO: 00163317
  Nie sme platcami DPH
  Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
 • +421 33 5983113 - riaditeľka
  riaditelkarctrstin@gmail.com


  +421 33 5983115 - vedúca výchovy
  veducarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)
  skola.trstin@gmail.com

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologičky
  psychologickyrctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983117 - hospodárka
  hospodarrctrstin@gmail.com

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka
  mzdyrctrstin@gmail.com
  trstinrc@gmail.com


  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Telefonický kontakt pre rodičov alebo iných zákonných zástupcov dievčat v záujme dieťaťa:
  odporúčame telefonovať v stredu a v nedeľu od 18:30 hod. do 19:45 hod. na telefónne čísla budov:
  +421 33 5983114 - nová budova
  +421 33 5983123 - stará budova

  Dievčatá majú možnosť telefonovať zo zariadenia po dohode so sociálnou pracovníčkou a vedúcou výchovy v takom čase, aby sa nenarúšalo školské vyučovanie a mimoškolská činnosť. To isté platí aj pre prijímanie telefonátov do zariadenia.

  Osobné návštevy v zariadení:
  podrobné informácie sú uvedené v časti: O škole: Výchovné a ochranné opatrenia
  Je nutné vopred kontaktovať sociálnu pracovníčku.
  Osobné návštevy sú motiváciou dieťaťa zlepšovať svoje správanie počas reedukácie.

  Kontaktné údaje na miestne príslušné obvodné oddelenie PZ:
  Obvodné oddelenie Policajného zboru Trstín
  Trstín č. 198
  919 05 Trstín

Fotogaléria