Navigácia

Reedukačné centrum Trstín 335

Poslanie špeciálneho výchovného zariadenia

Reedukačné centrum Trstín 335 je štátnym zariadením, ktoré je zriadené na základe zriaďovacej listiny Krajského úradu v Trnave. V dôsledku zmien právnej úpravy a v súvislosti s organizačnými zmenami v štátnej správe dochádzalo opakovane aj k zmene názvu zriaďovateľa. V súčasnosti je od 01.01.2022 zriaďovateľom Regionálny úrad školskej správy v Trnave.

Reedukačné centrum Trstín 335 sa špecializuje na výchovu dievčat (detí) do 15 rokov a dievčat (detí) od 15 rokov do 18 rokov s možnosťou predĺženia o jeden rok vrátane prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia na žiadosť dieťaťa. Je zamerané primárne na reedukáciu, výchovu a vzdelávanie dievčat so zdravotným znevýhodnením, konkrétne s mentálnym postihnutím a poruchami správania. Deti sú rozdelené do šiestich výchovných skupín. Súčasná kapacita zariadenia je 43 dievčat. Fluktuácia dievčat počas roka je rôzna a často sa mení ich počet.

Reedukačné centrum je zariadenie s celoročnou pôsobnosťou s režimom dňa prispôsobeným vzdelávaniu, činnostiam a potrebám dievčat. Budova reedukačného centra sa skladá z dvoch častí. Jedna časť staršieho barokového kaštieľa je nazývaná ako stará budova (SB). Druhá časť je pristavená, ktorá je pomenovaná ako nová budova (NB). Tieto názvy sa v zariadení oficiálne používajú.

Stará budova je trojpodlažná. V suteréne je situovaná kotoľňa. Na prvom nadzemnom podlaží je veľká jedáleň pre dievčatá, z ktorej sa ide na terasu s výhľadom na park. Malá jedáleň je určená na stravovanie zamestnancov. Vedľa jedálne je kabinet telesnej výchovy, sklad náradia a sociálne zariadenia. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza spoločenská miestnosť, ktorá zároveň slúži v dopoludňajších hodinách ako telovýchovný priestor a v popoludňajších  hodinách ako klubovňa a miestnosť využívaná na spoločné veľké komunity. Ďalej sa na tomto podlaží nachádzajú ďalšie dve klubovne (športová a televízna), kancelária vedúcej vychovy  a miestnosť určená  pre vychovávateľov. Tretie nadzemné podlažie je  ubytovacou časťou, nachádza sa tu 5 obytných izieb s kapacitou 19 lôžok a sklad oblečenia. Na treťom nadzemnom podlaží je ďalšia klubovňa, miestnosť určená pre nočné vychovávateľky, sociálne zariadenia pre dievčatá a pre dospelých, sprchy určené pre dievčatá ubytované v starej budove. V tejto časti sa nachádza výstup na povalu.

Nová budova je dvojpodlažná. Na prízemí je kuchyňa, skladové priestory, učebňa na praktickú prípravu dievčat, práčovňa a škola.  V škole sa nachádza zborovňa, knižnica, 5 učební, počítačová miestnosť, cvičiaca kuchyňa.  Od septembra v školskom roku 2023/2024 sa zriadila oddychovo-relaxačná miestnosť. V tejto časti budovy sa nachádzajú kancelárie riaditeľky, psychologičiek a sociálnej pracovníčky. Na prvom nadzemnom podlaží novej budovy je ubytovacia časť so šiestimi izbami s kapacitou 24 lôžok. V tejto časti sú ubytované väčšinou mladšie dievčatá. Každá izba ma vlastné sociálne zariadenie s WC a umývadlom. Sprchy sú spoločné hneď na chodbe vedľa izieb. Nachádza sa tu zdravotná izolácia vybavená sociálnym zariadením, miestnosť pre zdravotnú sestru, miestnosť pre vychovávateľov, ďalšia klubovňa pre kreatívnu činnosť a štúdium v čase mimo vyučovania.  Tiež je tu zriadená ochranná miestnosť využívaná v rámci  ochranných opatrení.   

Výchovno-vzdelávací proces prebieha v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z., podľa  § 94 ods. 2 písm. a). V súlade so stupňom mentálneho postihnutia žiačok, výchova a vzdelávanie sa realizuje vo variante A podľa § 97 ods. 5 pís. a).

Pri reedukačnom centre je zriadená  Špeciálna základná školaOdborné učilište. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý bol vypracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím a ISCED 2C.

Primárne vzdelanie získajú žiačky absolvovaním vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou ISCED 1.  Žiačky s ukončenou povinnou školskou dochádzkou sa vzdelávajú v odbornom učilišti, ktoré podľa § 100 ods.1, poskytuje odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím v učebnom odbore opatrovateľská starostlivosť so zameraním: opatrovateľská starostlivosť – v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.

 

Špeciálna základná škola, Trstín 335

Stupeň vzdelania: ISCED 1 – primárne vzdelávanie

Dĺžka štúdia: variant A – 7.,8.,9. ročník

Vyučovací jazyk: slovenský

Študijná forma: denná

Druh školy: štátna

 

Odborné učilište, Trstín 335

Názov školského vzdelávacieho programu: Opatrovateľská starostlivosť

Kód a názov ŠVP : 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov učebného odboru: 6486 2 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zaradeniach sociálnej starostlivosti

Stupeň vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C

Dĺžka štúdia: 3 roky

Forma štúdia: denná

Vyučovací jazyk: slovenský

Druh školy: štátna

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín 335
  Trstín 335
  919 05 Trstín 345
  IČO: 00163317
  Nie sme platcami DPH
  Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
 • +421 33 5983113 - riaditeľka
  riaditelkarctrstin@gmail.com


  +421 33 5983115 - vedúca výchovy
  veducarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)
  skola.trstin@gmail.com

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologičky
  psychologickyrctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka
  mzdyrctrstin@gmail.com
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Telefonický kontakt pre rodičov alebo iných zákonných zástupcov dievčat v záujme dieťaťa:
  odporúčame telefonovať v stredu a v nedeľu od 18:30 hod. do 19:45 hod. na telefónne čísla budov:
  +421 33 5983114 - nová budova
  +421 33 5983123 - stará budova

  Dievčatá majú možnosť telefonovať zo zariadenia po dohode so sociálnou pracovníčkou a vedúcou výchovy v takom čase, aby sa nenarúšalo školské vyučovanie a mimoškolská činnosť. To isté platí aj pre prijímanie telefonátov do zariadenia.

  Osobné návštevy v zariadení:
  podrobné informácie sú uvedené v časti: O škole: Výchovné a ochranné opatrenia
  Je nutné vopred kontaktovať sociálnu pracovníčku.
  Osobné návštevy sú motiváciou dieťaťa zlepšovať svoje správanie počas reedukácie.

  Kontaktné údaje na miestne príslušné obvodné oddelenie PZ:
  Obvodné oddelenie Policajného zboru Trstín
  Trstín č. 198
  919 05 Trstín

Fotogaléria