Navigácia

Reedukačné centrum Trstín 335

Vízia nášho zariadenia

Dievčatám umiestneným v našom zariadení poskytujeme výchovu a vzdelávanie zameranú na optimalizáciu ich psychosociálneho vývinu. Snažíme sa o odstraňovanie porúch ich správania, o vytvorenie predpokladov pre ich osobnostnú a sociálnu integráciu, čo považujeme za najdôležitejšie pre ich ďalší život po ukončení pobytu v našom reedukačnom centre.

K dosiahnutiu plánov do budúcnosti je potrebné vytvárať v našom zariadení vhodné prostredie a klímu pre skvalitnenie materiálno-technického vybavenia. Ide najmä o rekonštrukčné práce na budove na zvýšenie kvality ubytovania dievčat, ale aj o podporu ďalšieho zvyšovania odbornosti pedagogických a odborných zamestnancov v súvislosti s každodennou edukáciou a reedukáciou sociálne a emocionálne narušených dievčat. Podporujeme profesijný a osobnostný rast zamestnancov. Využívame všetky dostupné možnosti prepojenia inštitucionálnej prevýchovy s mimoinštitucionálnym a prirodzeným sociálnym prostredím. Týmto spôsobom zabezpečujeme prepojenosť a otvorenosť systému, ktorý je bezpečný pre dievčatá i pre spoločnosť. Dôležitosť kladieme  na zámer pokračovať v tradíciách reedukačného centra. Využívame silné stránky s účelom zvyšovania kvality edukácie a reedukácie dievčat. Slabé stránky sa snažíme postupne odstraňovať.

 

 

Hodnoty uznávané v našom zariadení, ktoré sú potrebné na dosiahnutie vízie zariadenia:

Vzájomná spolupráca

Zamestnanci a dievčatá spolupracujú aktívne pri riešení stanovených cieľov a úloh v procese edukácie e reedukácie dievčat.

 

Aktivita a zodpovednosť

Zamestnanci aktívne a zodpovedne pristupujú k edukácii a reedukácii dievčat.

 

Otvorená komunikácia v internom prostredí

Zamestnanci a dievčatá sa snažia o otvorenú komunikáciu na vyjadrenie pocitov, nálad a aktuálneho stavu dievčat, najmä s prihliadnutím na ich mentálne zdravie pri procese edukácie a reedukácie v rámci nášho zariadenia.

 

Otvorená komunikácia s externým prostredím 

Zamestnanci sa snažia prepojiť inštitucionálnu prevýchovu s mimoinštitucionálnym a prirodzeným sociálnym prostredím.

 

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín 335
  Trstín 335
  919 05 Trstín 345
  IČO: 00163317
  Nie sme platcami DPH
  Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
 • +421 33 5983113 - riaditeľka
  riaditelkarctrstin@gmail.com


  +421 33 5983115 - vedúca výchovy
  veducarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)
  skola.trstin@gmail.com

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologičky
  psychologickyrctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka
  mzdyrctrstin@gmail.com
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Telefonický kontakt pre rodičov alebo iných zákonných zástupcov dievčat v záujme dieťaťa:
  odporúčame telefonovať v stredu a v nedeľu od 18:30 hod. do 19:45 hod. na telefónne čísla budov:
  +421 33 5983114 - nová budova
  +421 33 5983123 - stará budova

  Dievčatá majú možnosť telefonovať zo zariadenia po dohode so sociálnou pracovníčkou a vedúcou výchovy v takom čase, aby sa nenarúšalo školské vyučovanie a mimoškolská činnosť. To isté platí aj pre prijímanie telefonátov do zariadenia.

  Osobné návštevy v zariadení:
  podrobné informácie sú uvedené v časti: O škole: Výchovné a ochranné opatrenia
  Je nutné vopred kontaktovať sociálnu pracovníčku.
  Osobné návštevy sú motiváciou dieťaťa zlepšovať svoje správanie počas reedukácie.

  Kontaktné údaje na miestne príslušné obvodné oddelenie PZ:
  Obvodné oddelenie Policajného zboru Trstín
  Trstín č. 198
  919 05 Trstín

Fotogaléria