Navigácia

Projekt EU

Naše projekty EU

 

 

 

 

PROJEKTY

 

OPV – 2009/3:2/01 – SORO (kód výzvy) -  Operačný program Vzdelávanie pod názvom:     - ,,Školský svet nezvädne,,           - ide o inováciu metód a foriem výchono-vzdelávacieho procesua tvorbu programov ďalšieho   vzdelávania osôb zdravotne znevýhodněných, začal v roku 2010

 

Projekt "Modernizácia vzdelávacieho procesu"- M V P  na ZŠ  a  M V P  na  SŠ   je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu). V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania učiteľov základných škôl zo všetkých regiónov Slovenska.                                                                                                                    - vypracoval UIPŠ poverený MŠ SR, začal v roku 2009

 

Záložka do knihy spojuje školy  v roku 2009, 2010                                                                                                                                                         - zhotovenie záložiek do kníh                                                                                                                                                                                                   - výmena záložiek s inými našimi i zahraničnými školami

 

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc    v roku  2009   - pod názvom ,, Poď a nauč sa relaxovať"                                                                 - rozvojový projekt MŠ SR

 

Detský čin roka - v roku 2008, 2009,2010 

 

Výchova k prosociálnosti – sekundárna prevencia drogovej závislosti detí a mládeže RDDM  - v roku 2006                                          - z protidrogového fondu

 

Infovek za rok 2004/2005

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín 335
  Trstín 335
  919 05 Trstín 345
  IČO: 00163317
  Nie sme platcami DPH
  Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
 • +421 33 5983113 - riaditeľka
  riaditelkarctrstin@gmail.com


  +421 33 5983115 - vedúca výchovy
  veducarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)
  skola.trstin@gmail.com

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologičky
  psychologickyrctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka
  mzdyrctrstin@gmail.com
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Telefonický kontakt pre rodičov alebo iných zákonných zástupcov dievčat v záujme dieťaťa:
  odporúčame telefonovať v stredu a v nedeľu od 18:30 hod. do 19:45 hod. na telefónne čísla budov:
  +421 33 5983114 - nová budova
  +421 33 5983123 - stará budova

  Dievčatá majú možnosť telefonovať zo zariadenia po dohode so sociálnou pracovníčkou a vedúcou výchovy v takom čase, aby sa nenarúšalo školské vyučovanie a mimoškolská činnosť. To isté platí aj pre prijímanie telefonátov do zariadenia.

  Osobné návštevy v zariadení:
  podrobné informácie sú uvedené v časti: O škole: Výchovné a ochranné opatrenia
  Je nutné vopred kontaktovať sociálnu pracovníčku.
  Osobné návštevy sú motiváciou dieťaťa zlepšovať svoje správanie počas reedukácie.

  Kontaktné údaje na miestne príslušné obvodné oddelenie PZ:
  Obvodné oddelenie Policajného zboru Trstín
  Trstín č. 198
  919 05 Trstín

Fotogaléria