Navigácia

Reedukačné centrum Trstín 335

Výchovné a ochranné opatrenia

Ak je to v záujme dievčaťa, zariadenie môže určiť podmienky styku  s oboma rodičmi alebo inými zákonnými zástupcami. Dieťa sa s nimi môže stretávať v rámci výchovných opatrení podľa odsekov 2 až 4 so zameraním na motiváciu dieťaťa zlepšovať svoje správanie.

Podmienky osobných návštev dievčat v zariadení (spravidla každá tretia nedeľa v mesiaci, iné návštevy po dohode v súlade s vnútorným organizačným poriadkom zariadenia)

a

pobyt mimo zariadenia v mieste bydliska zákonného zástupcu na určitý čas, a to najmä v čase školských prázdnin: po vyjadrení príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

je NUTNÉ DOSTATOČNE VČAS DOHODNÚŤ SO SOCIÁLNOU PRACOVNÍČKOU. 

 

 

§ 125 Výchovné opatrenia a ochranné opatrenia v špeciálnych výchovných zariadeniach

(1) V špeciálnych výchovných zariadeniach možno v záujme odstránenia porúch v psychosociálnom vývine dieťaťa a v záujme odstránenia príčin, pre ktoré bola dieťaťu nariadená ústavná starostlivosť alebo uložená ochranná výchova, alebo dieťa umiestnené v špeciálnom výchovnom zariadení na základe žiadosti zákonného zástupcu (ďalej len „dobrovoľný pobyt“) použiť

a) výchovné opatrenia podľa odsekov 2 až 4 so zameraním na motiváciu dieťaťa zlepšovať svoje správanie,

b) ochranné opatrenia podľa odsekov 5 a 6 zamerané na predchádzanie ohrozeniu zdravia dieťaťa jeho nevhodným správaním.

(2) Dieťa má právo udržiavať styk s oboma rodičmi alebo inými zákonnými zástupcami. Ak je to v záujme dieťaťa, zariadenie môže určiť podmienky styku a to tak, že dieťa sa môže stretávať

a) len za prítomnosti pedagogického zamestnanca alebo ďalšieho odborného zamestnanca,

b) na určenom mieste v priestoroch zariadenia,

c) na území obce, v ktorej má zariadenie sídlo.

(3) Ak je to v záujme dieťaťa, má právo stretávať sa s inými osobami ako rodičmi po súhlase príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za podmienok ustanovených v odseku 2; v prípade dieťaťa umiestneného na základe žiadosti zákonného zástupcu po súhlase jeho rodiča alebo iného zákonného zástupcu.

 

(4) Zariadenie môže povoliť dieťaťu a) tráviť voľný čas mimo zariadenia bez prítomnosti pedagogického zamestnanca, zákonného zástupcu alebo inej poverenej osoby, b) pobyt mimo zariadenia v mieste bydliska zákonného zástupcu na určitý čas, a to najmä v čase školských prázdnin, a po vyjadrení príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; toto ustanovenie sa nevzťahuje na dieťa umiestnené na základe žiadosti zákonného zástupcu.

(5) Ak dieťa svojím správaním ohrozuje zdravie a život seba alebo iných osôb alebo môže svojím správaním spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu sebe alebo iným osobám, zariadenie môže použiť ochranné opatrenia, ktorými sú:

a) vykonanie kontroly obsahu doručeného balíka za prítomnosti dieťaťa; opakované kontroly balíka musia byť odôvodnené v osobnom spise dieťaťa,

b) prevzatie a uloženie do úschovy tých predmetov dieťaťa, ktoré nie sú vnútorným poriadkom zariadenia povolené,

c) prevzatie so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa do úschovy cennosti a sumy peňazí, ktoré prevyšujú hodnotu určenú vnútorným poriadkom zariadenia,

d) neodkladné privolanie zdravotnej pomoci,45)

e) privolanie Policajného zboru.46)

(6) V záujme dieťaťa a jeho ochrany alebo v záujme ochrany iných osôb na odporúčanie psychológa môže riaditeľ zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu, umiestniť dieťa na určitý čas do karanténnej miestnosti alebo ochrannej miestnosti, najviac však na 24 hodín, najmenej s jednou hodinou pobytu denne na čerstvom vzduchu mimo tejto miestnosti, alebo do príchodu zdravotnej pomoci alebo Policajného zboru.

(7) Ochranná miestnosť, ktorá sa zriaďuje v reedukačnom centre, slúži na ochranu a upokojenie dieťaťa, pobyt v nej nie je možné využiť ako trest.

(8) O dôvodoch a priebehu pobytu dieťaťa v ochrannej miestnosti sa vedie písomný záznam, v ktorom sa eviduje dátum a čas umiestnenia, čas vychádzok na čerstvom vzduchu, poskytnutý materiál a literatúra na čítanie a vzdelávanie sa alebo inú činnosť a čas kontaktu s pedagogickým zamestnancom alebo psychológom a rozsah poskytnutej psychologickej, psychoterapeutickej, liečebno-výchovnej a zdravotnej starostlivosti.

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín 335
  Trstín 335
  919 05 Trstín 345
  IČO: 00163317
  Nie sme platcami DPH
  Zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Trnave
 • +421 33 5983113 - riaditeľka
  riaditelkarctrstin@gmail.com


  +421 33 5983115 - vedúca výchovy
  veducarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)
  skola.trstin@gmail.com

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologičky
  psychologickyrctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka
  mzdyrctrstin@gmail.com
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Telefonický kontakt pre rodičov alebo iných zákonných zástupcov dievčat v záujme dieťaťa:
  odporúčame telefonovať v stredu a v nedeľu od 18:30 hod. do 19:45 hod. na telefónne čísla budov:
  +421 33 5983114 - nová budova
  +421 33 5983123 - stará budova

  Dievčatá majú možnosť telefonovať zo zariadenia po dohode so sociálnou pracovníčkou a vedúcou výchovy v takom čase, aby sa nenarúšalo školské vyučovanie a mimoškolská činnosť. To isté platí aj pre prijímanie telefonátov do zariadenia.

  Osobné návštevy v zariadení:
  podrobné informácie sú uvedené v časti: O škole: Výchovné a ochranné opatrenia
  Je nutné vopred kontaktovať sociálnu pracovníčku.
  Osobné návštevy sú motiváciou dieťaťa zlepšovať svoje správanie počas reedukácie.

  Kontaktné údaje na miestne príslušné obvodné oddelenie PZ:
  Obvodné oddelenie Policajného zboru Trstín
  Trstín č. 198
  919 05 Trstín

Fotogaléria