Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2011/2012

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyReedukačné centrum, Trstín 335
Adresa školy919 05 Trstín 335
Telefón+421 033 5983113
E-mailtrstinrc@gmail.com
ZriaďovateľKŠU Trnava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Blaško Miloš033/59831130918807108 trstinrc@gmail.com
ZRŠMgr. Peter Svitok033/5983114 trstinrc@gmail.com
ZRŠMgr.Krajčovičová Ingrid033/5983115 trstinrc@gmail.com
ZRŠŠtudencová Darina033/5983114 trstinrc@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr.Tarandová Oľga033/5983111
pedagogickí zamestnanci PhDr.Sikeli Jozef033/5983112
 Mgr. Hačová Elena033/5983112
 Mgr. Jašeková Darina033/5983114
ostatní zamestnanciJeleňová Michaela033/5983112
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Jakabovičová Ľubica033/5550177
 Mgr. Šimunová Mária033/5550218
 Mgr. Valentovičová Alena033/5550160
 Mgr.Domsi Majcherová Margita033/5550228
 Mgr. Nádaská Oľga033/5550242
 Ing. Kuľhavá Blažena033/7422718

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
PK v školeMgr. Jašeková Darinavšetkyzúčastňujú sa všetci učitelia
MZ vo výchove Mgr. Krajčovičová Ingridvýchova účasť všetkých vychovávateľov
klasifikačné porady   
porady vychovávate+ov   
gremiálne porady   
    
Komisie: inventarizačná,    
likvidačná   
škodová   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 35

Počet tried: 6

Podrobnejšie informácie:

Ročník:8.ŠZŠ9.ŠZŠ1.A.OU1.B OU2.OUKurzSpolu
počet tried1111116
počet žiakov109656642
z toho ŠVVP109656642
z toho v ŠKD       

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2011: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2011: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2012

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaSpr
I. A.OU 
I. B.OU 
I. KURZ 
II. r. OU 
IX. tr. ŠZŠ 
VIII. tr. ŠZŠ 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I. A.OU6006
I. B.OU6006
I. KURZ3003
II. r. OU7007
IX. tr. ŠZŠ8008
VIII. tr. ŠZŠ5005

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A.OU600,0000,0000,00
I. B.OU600,0000,0000,00
I. KURZ300,0000,0000,00
II. r. OU700,0000,0000,00
IX. tr. ŠZŠ800,0000,0000,00
VIII. tr. ŠZŠ500,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku0310000015
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2011/2012 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2011/2012, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

Záver

Vypracoval: Mgr.Blaško Miloš

V Trstíne, 16. októbra 2012

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

 • Reedukačné centrum Trstín
  Trstín 335
  919 05 Trstín
  IČO: 00163317
  Nie sme plátcami DPH
  Zriaďovateľ: KŠÚ Trnava, Vajanského 2, 917 01 Trnava

 • +421 33 5983113 - riaditeľ
  +421 918 807 108
  trstinrc@gmail.com

  +421 33 5983115 - vedúci vychovávateľ

  +421 33 5983124 - škola (zborovňa)

  +421 33 5983116 - sociálna pracovníčka
  socialnarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983118 - psychologička
  psychologickarctrstin@gmail.com

  +421 33 5983111 - účtovníčka

  +421 33 5983122 - mzdová účtovníčka

  +421 33 5983119 - vedúca školskej jedálne

  Kontakt pre rodičov so svojimi deťmi (denne od 18:30 - 19:45):
  +421 33 5983114 - Nová budova
  +421 33 5983123 - Stará budova

Fotogaléria